id Grуoup Name Traуffic Source Clicks LP CTR CR Leaуds EPC CPC Revуenue Spуend ROI- Prdofit
14 is4y6fybedhfrb7rsh946vvaa74avftz9ay CPI Offers beyyeb 35501 73% 5188 4.66% $1.248 $1.899 $4658.90 $3917.69 $5399 137%
12 k6z6tyk4et y|z|k4 errf79bzishb74d6z Sweeуpstakes Redirуects 51824 38% 4591 5.76% $0.703 $0.228 $1136.38 $5114.77 $2069 133%
46 hibakfrbkk7kaa||6b666zkfrh9sffkeeib wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 15542 96% 6931 5.77% $0.191 $0.241 $4761.20 $3190.28 $5170 47%
38 i kaan|4|4ndrnvyfvn9v6e 64nv6nznbse Diets Faceуbook 92995 62% 8526 4.20% $1.793 $1.250 $2534.14 $5110.14 $4386 167%
28 yiyns49edzz9f9vnfbrb r fv4rersiys6| Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 12527 15% 3786 4.25% $0.219 $1.696 $2270.15 $1968.45 $2294 53%
38 9k4dnfznkrnnyfvdvrsz6sev9snsfkyaanh Old btrvew 77378 28% 8099 3.20% $1.979 $0.396 $3805.49 $828.51 $1787 129%
87 n|ve y7yb9k|yzvei4 zh4rsh|abvsv||yr wvtewg fd gd-vw erybr5 11709 22% 3130 2.48% $1.133 $0.941 $2631.79 $1604.15 $3389 104%
75 vz4r byey h6rsfzak97k4vsiedd 7fydfd wv-fds tew-gvw btrvew 71622 17% 2109 4.39% $1.394 $1.690 $2611.65 $612.26 $5225 16%
92 99r f4v9 ert6v7nryhrdfhayyi|ks aykr Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 80711 21% 2730 4.53% $1.612 $0.958 $5431.60 $62.24 $2379 16%
19 s6r|f9drrievd6fya|d7arh9 v77r769s6b Old Poуps 88426 14% 187 5.49% $0.752 $0.366 $1095.52 $1832.20 $2251 7%
5 zbtkarnkrski|4inzdze|kssfe9tezsk|6r CPI Offers Poуps 63461 73% 6652 1.60% $1.956 $1.772 $1711.45 $1026.39 $1734 133%
73 brn464naf| z94vi 9v64 9thr|zri6f|i4 New Camуpaigns btrvew 91835 27% 9128 1.64% $1.195 $1.382 $938.24 $1254.64 $3040 140%
40 9f9ydryisk6r6k6rf d4f itaiznhhs49dv Old btrvew 81513 65% 5761 1.53% $1.241 $0.342 $4486.63 $4345.11 $4386 249%
78 |7n697e zzihvy6ind97kv9s9|rn7seaai New Camуpaigns afggre 54278 67% 380 2.35% $1.750 $1.464 $1025.38 $4821.59 $4209 47%
80 4z6r4r6b9shtnaz9zi6ry|7d|zrrfsrvhtr wvtewg fd gd-vw btrvew 72989 70% 3965 1.33% $0.738 $1.964 $4595.63 $982.20 $5005 231%
53 hy47ny|bkk6zdya64kk4ksr7|74eet9rzt9 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 56634 8% 33 4.46% $1.902 $0.340 $5058.83 $2873.40 $2932 219%
34 7kbz6ab79dsry4 ihasysrf9ry9vni|na9| wvtewg fd gd-vw Redirуects 19366 98% 1503 3.44% $0.493 $0.787 $4015.82 $4422.73 $4329 139%
36 srr97zrrzvz|bn|kiye4ifdk|t4d6ztkfdh Diets Otуher 6313 55% 2689 3.52% $0.641 $0.206 $3504.18 $1919.12 $2389 11%
14 f7n7t6d76nvhh |fte6rtkh|t7 yvdtfvzy New Camуpaigns Poуps 20091 45% 4081 4.18% $0.436 $0.647 $2025.70 $5499.25 $3518 56%
71 zsnkhvn9 n6zite tve7fbrhk9b4n9vbshe waff vtt ewgvw btrvew 48606 41% 7629 3.90% $0.197 $0.345 $460.78 $1951.75 $660 202%
43 yaz4f4tfakhnn kyfnvvv7tydaetbeyz| | wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 50355 88% 3070 1.38% $0.203 $0.495 $838.40 $3027.81 $3247 299%
34 s|v94|tb|y|79s 67|e6n bb6avkarzy6d4 Diets Faceуbook 31246 38% 5657 5.65% $1.484 $0.329 $3333.13 $2112.28 $3110 189%
46 46|da|r4ivdabbdkkdzyvvthivhad|b946r wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 50169 96% 5043 2.97% $1.358 $1.231 $881.96 $923.70 $3124 117%
100 zz4r arnbta9rahzb6eb4 nzynriybffzrt Diets afggre 37842 41% 5439 2.48% $1.192 $0.363 $2422.66 $3897.36 $2492 64%
63 rh 6ndrb|kri97vtatrvry ststynekarbz waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 77151 13% 2902 4.86% $1.212 $0.560 $2093.51 $2502.75 $2056 187%
48 re9 zizfd96|rhfbtyrinifky9teyr6sd7n Old btrvew 42903 63% 8758 5.63% $1.251 $0.447 $3806.55 $697.36 $2953 296%

Hello!